PROJEKT REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU RADIOWEGO DO INTERNETU W SIECI OSOLIN.PL
Uwagi do regulaminu prosimy zgłaszać za pomocą strony
Kontakt

OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE:

ABONENT - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z którą zawarto umowę świadczenia usługi radiowego dostępu do internetu.
ABONAMENT - określona w cenniku miesięczna opata za nieograniczony czasowo dostęp do internetu dla jednego terminalu.
CENNIK - cennik usług dostępu do internetu i usług dodatkowych.
OPERATOR - QART Serwis, Osolin, ul. Stawowa 14, 55-120 Oborniki Śląskie - firma świadcząca usługi dostępu do internetu w ramach sieci Osolin.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr 8674.
UMOWA - zgodne oświadczenie woli Abonenta i Operatora wyrażona na piśmie, na mocy którego Operator zapewni Abonentowi odpłatne świadczenie usługi odstępu do internetu, określające uprawnienia i obowiązki stron.
ŁĄCZE - określona w umowie usługa dostępu do internatu świadczona na rzecz Abonenta przez Operatora.
REGULAMIN - regulamin świadczenia usługi radiowego dostępu do internetu.
ZESTAW ABONENCKI - urządzenia konieczne dla realizowania usługi instalowane u abonenta.
PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA STACJI - pisemne potwierdzenie przez Abonenta uruchomienia usługi radiowego dostępu do instalacji i sprawnego jej działania oraz przyjęcia do użytkowania oznaczonego w protokole zestawu abonenckiego.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. W Umowie Operator zobowiązuje się do świadczenia usług internetowych w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i umowy, a w szczególności do terminowego uiszczania opłat abonamentowych.
2. Operator może odmówić zawarcia umowy z osobami, które przed podpisaniem Umowy nie spełniły regulaminowych warunków, z którymi operator rozwiązał umowę z ich winy.
3. W imieniu Operatora umowę zawiera osoba przez niego upoważniona.
4. Przy zawieraniu umowy Abonent powinien potwierdzić swoją tożsamość dokumentem ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport).
5. Przy zawieraniu umowy Abonent winien przedstawić i i potwierdzić dokumentami Operatorowi następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL oraz posiadanie tytułu prawnego do lokalu.
6. Abonenci prowadzący działalność gospodarczą i osoby prawne powinny przedstawić dokumenty potwierdzające dane do wystawienia faktury VAT.
7. Abonent ma obowiązek poinformować Operatora o zmianach w danych podanych Umowie, w terminie 30 dni od ich zmiany.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Operator podczas umówionej wizji lokalnej sprawdza istnienie możliwości technicznych przyłączenia Abonenta do sieci, przedstawia koszt instalacji i zestawu abonenckiego oraz zakres koniecznych do wykonania przez Abonenta prac w celu umożliwienia instalacji.
2. W przypadku występujących przed zawarciem umowy utrudnień lub braku możliwości technicznych, operator ma prawo odmówić instalacji i podpisania umowy.
2. Operator świadczy usługi w zasięgu sieci w zakresie istniejących możliwości technicznych. Operator ma prawo i obowiązek konserwacji i modernizacji sieci, co może spowodować przerwy w świadczeniu usługi lub pogorszeniu jej jakości w tym terminie. O planowanych dłuższych pracach Operator zobowiązuje się powiadomić Abonenta poprzez stronę WWW i udostępniony Operatorowi przez Abonenta adres e-mail.
3. Podstawą zakończenia instalacji i rozpoczęcia świadczenia usługi, jest podpisanie przez Abonenta protokołu uruchomienia instalacji.
4. Bez pisemnej zgody, Abonent nie ma prawa udostępniać łącza dla większej niż jeden ilości komputerów, poza lokal lub posesję i używać terminala w celu udostępniania usługi osobom trzecim.
5. W przypadku chęci wykorzystywania przez Abonenta łącza dla więcej niż jednego komputera i (lub) bezprzewodowo (WLAN) w obrębie swojego lokalu (posesji), Abonent jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody od Operatora. Zgoda może również zostać wyrażona na używanie mobilnego terminala WLAN (notebooka, PDA, Smartfon'a) w dowolnym miejscu w zasięgu sieci Operatora (Abonent mobilny).
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przy pomocy łącza przez i do Abonenta oraz za konsekwencje wynikające z tych treści (w tym efektów wykonywania programów, wirusów, trojanów).
7. Abonent ma obowiązek zabezpieczenia swojego komputera korzystającego z łącza oprogramowaniem antywirusowym (w przypadku używania systemu operacyjnego Microsoftu - Windows).
8. W przypadku stwierdzenia rozsyłania wirusów, niechcianej korespondencji (spamu) lub innego zakłócania pracy łącza i sieci, Operator ma prawo do natychmiastowego odłączenia Abonenta do czasu usunięcia źródła zakłóceń (staraniem i na koszt Abonenta).
9. Operator ma prawo ograniczać lub czasowo uniemożliwiać stosowanie programów p2p (programy do masowego bezpośredniego rozpowszechniania treści między użytkownikami). Ograniczenie może polegać na limitowaniu ilości jednoczesnych sesji internetowych otwieranych przez jednego abonenta do 120.
10. Zestaw przekazany Abonentowi stanowi własność Operatora. Abonent ma prawo korzystania z zestawu dostarczonego przez operatora przez okres trwania Umowy na terenie lokalu, którego adres został wskazany w Umowie jako miejsce świadczenia usługi. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania zestawem w szczególności nie ma prawa udostępniania go osobom trzecim, do samodzielnej ingerencji w urządzenie lub samodzielnej naprawy. Z chwilą otrzymania zestawu na Abonenta przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Abonent jest zobowiązany w terminie do 7 dni od chwili jej zakończenia lub wygaśnięcia zwrócić Operatorowi Zestaw w stanie nie pogorszonym lub wynikającym z normalnego użytkowania. W przypadku niewykorzystania przez Abonenta niniejszego zobowiązania Abonent obciążony zostanie kosztami równymi wartości zestawu podanymi w protokole uruchomienia stacji.
11. Abonent ma prawo do zakupu we własnym zakresie urządzeń pełniących funkcję zestawu abonenckiego, tylko po uzgodnieniu z Operatorem rodzaju i modelu tych urządzeń w celu zapewnienia zgodności z siecią Operatora.
12. Abonent zobowiązany jest na każde żądanie umożliwić pracownikom Operatora sprawdzenie stanu technicznego lub konserwację Zestawu powierzonego Abonentowi, pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy Abonenta.
13. Minimalne wymagania to komputer lub urządzenie korzystające z protokołu IP, w którym można skonfigurować adres IP, maskę podsieci, adres routera i adresy serwerów DNS wyposażone w złącze ethernet RJ-45. W przypadku braku takiego złącza dopuszczalne jest zastosowanie adapterów sieciowych USB, PCI lub PCMCIA.
14. W przypadku zmiany warunków technicznych, nie z winy Operatora powodujących pogorszenie jakości lub uniemożliwienie dalszego świadczenia usługi, Operator ponowi wizję lokalną w celu ustalenia warunków i możliwości dalszego świadczenia usługi, przedstawi zakres ew. prac i koszt dodatkowych urządzeń. Jeżeli koszt poprawienia warunków technicznych nie zostanie zaakceptowany przez Abonenta lub nie będzie możliwości poprawy warunków technicznych, umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron w trybie natychmiastowym, a nie wykorzystany opłacony abonament zostanie Abonentowi zwrócony.
14. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy. W przypadku naruszenia postanowień Umowy bądź Regulaminu, Abonent zobowiązany jest do zapłacenia kary przewidzianej w cenniku usług Operatora.


OPŁATY

1. Abonent zobowiązany jest po podpisaniu Umowy do wniesienia gotówką lub na określone konto Operatora opłaty przyłączeniowej o wartości i na warunkach określonych w Umowie. Opłata przyłączeniowa nie podlega zwrotowi.
2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania Abonamentu w wysokości i w terminie określonym w Umowie.
3. Okres rozliczeniowy ustala się na jeden miesiąc. Abonament jest płatny z góry za dany miesiąc do 5 dnia tego miesiąca. Pierwszą opłatę abonamentową należy wpłacić w pierwszym pełnym miesiącu eksploatacji do 5-go dnia tego miesiąca, na podstawie protokołu uruchomienia stacji. Opłata wynikająca z podłączenia Abonenta w dniach wcześniejszych niż 1 każdego miesiąca naliczona zostanie w stosunku 1/30 abonamentu za każdy dzień
4. W przypadku nieterminowych (zbyt późnych) wpłat Operator pobiera odsetki ustawowe. Gdy opóźnienie przekroczy 30 dni, operator może przerwać świadczenie usługi i wznowić je dopiero po uregulowaniu zaległości wraz z odsetkami oraz podanej w cenniku opłaty za ponowne uruchomienie.
5. Operator zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie dodatkowych usług zlecanych przez Abonenta.
6. Operator dokona wszelkich starań w celu zapewnienia sprawnego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci, jednak nie odpowiada za awarie nie powstałe z jego winy (awarie u dostawców internetu do sieci Operatora, przerwy w dostawach energii, awarie wywołane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi).
7. W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi powstałych z winy Operatora, trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 36 godzin, Abonentowi przysługuje prawo do obniżenia opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia przerwy lub zakłóceń.

ROZWIĄZANIE, WYGAŚNIĘCIE I ZAWIESZENIE UMOWY

1. Operator zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku istotnego naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z postanowień Umowy bądź Regulaminu i egzekwowanie wynikających z tego naruszenia kar i opłat określonych w umowie, regulaminie lub cenniku.
2. Powiadomienie o rozwiązaniu umowy następuje przez pisemne oświadczenie Operatora wysłane za pomoc listu poleconego na adres lokalu Abonenta określony w Umowie. W przypadku nie poinformowania Operatora przez Abonenta o zmianie adresu dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy, adres widniejący na Umowie uważa się za skuteczny.
3. Operator może wyrazić zgodę na zawieszenie świadczenia usługi na podstawie pisemnego wniosku Abonenta złożonego do 5-go dnia miesiąca w siedzibie Operatora. Powyższe zawieszenie następuje na czas określony przez Abonenta, wyrażony w miesiącach kalendarzowych nie krótszych niż jeden miesiąc. Zawieszenie następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu wniosku.

NARUSZENIE REGULAMINU

1. Poprzez naruszenie Regulaminu rozumie się
a) podłączenie do sieci większej liczby komputerów lub urządzeń sieciowych niż ilość wskazana w umowie,
b) stosowanie nielegalnego oprogramowania,
c) działania lub ich brak powodujące zakłócanie poprawnej pracy, zawieszanie lub blokowanie urządzeń innych użytkowników sieci internet,
d) umieszczanie w sieci internet treści niezgodnych z prawem, danych naruszających prawa osób trzecich, nielegalnego oprogramowania lub utworów do których rozpowszechniania Abonent nie ma praw,
e) działanie mające na celu przechwytywanie danych czy ingerowanie w urządzenia innych użytkowników sieci internet,
f) wszelkie działania powodujące zakłócenia w pracy sieci internet bądź urządzeń innych użytkowników.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1. Za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, w tym za przerwy w dostarczaniu sygnału, Operator ponosi odpowiedzialność, chyba że nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Operatora sieci lub z przyczyn leżących poza siecią, a także z przyczyn mających charakter działania siły wyższej, leżących po stronie Abonenta lub niezachowania przez niego przepisów prawa, postanowień Umowy czy Regulaminu.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt należący do Abonenta nawet w przypadku gdy dokonał w nim ulepszeń wymaganych przy podłączeniu do sieci.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane i zasoby znajdujące się na urządzeniach Abonenta i przez niego przesyłanych z i do sieci internet. Zabezpieczenie danych i komputera należy do obowiązków Abonenta.

USUWANIE AWARII

1. Operator zobowiązany jest, w miarę możliwości technicznych do niezwłocznego usuwania usterek, awarii, wad w jakości świadczonej usługi, w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.
2. Abonent powinien zapewnić dostęp do miejsca awarii, chyba że miała ona miejsce poza lokalem Abonenta lub miejscem kontrolowanym przez Abonenta.

REKLAMACJE

1. Abonent może składać reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w siedzibie operatora w formie pisemnej.
3. Zgłaszane reklamacje powinny zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej lub nazwę firmy bądź instytucji,
b) miejsce świadczenia usługi,
c) przedmiot reklamacji z uzasadnieniem jej wniesienia,
d) datę sporządzenia reklamacji,
e) podpis osoby zgłaszającej reklamację,
4. Operator lub osoba przez niego upoważniona potwierdza datę przyjęcie reklamacji.
5. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej.
6. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, jeżeli w tym terminie Operator nie może rozpatrzyć reklamacji musi zawiadomić o tym fakcie i jego przyczynach Abonenta oraz podać maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych umową bądź regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i cenniku. Abonenci będą informowani o zmianach na miesiąc przed ich wprowadzeniem za pomocą informacji zamieszczonych w serwisie WWW operatora i przesłanych na udostępniony Operatorowi przez Abonenta adres e-mail.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian, Abonentowi przysługuje prawo do do wypowiedzenia Umowy, na warunkach określonych w Umowie.
4. Operator uprawniony jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, regulaminu i cennika na dowolnie wybraną przez siebie osobę trzecią, na co Abonent wyraża zgodę podpisując umowę.
5. Regulamin w wyżej wymienionej treści wchodzi w życie z dniem 16-11-2009r.